Fashion and Design Courses

Fashion and Design Courses

หลักสูตรที่เน้นการค้นคว้า ทดลองและสร้างสรรค์แนวคิดจาก inspiration และองค์ประกอบต่างๆ ในการออกแบบแฟชั่น ตลอดจนการเรียนรู้กระบวนการต่างๆด้วยการบูรณาการที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล และแนวโน้มแฟชั่น ทั้งในรูปแบบ sketchbook และ mood board รวมถึงการนำเสนอผลงานดิจิตอลด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื

Read More

Fashion and Design Courses

หลักสูตรนี้เป็นการปฏิบัติการสร้างสรรค์โครงสร้างรูปทรง 3 มิติ สำหรับสร้างต้นแบบเครื่อง ตกแต่งแฟชั่น ประเภทเครื่องประดับจากหนัง ในระดับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาขั้นสูงขึ้นไปโดยเน้นการสร้างทักษะในการออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องประดับหนังทำมือได้จริง ตั้งแต่ การเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์เบื้องต้น

Read More

Fashion and Design Courses

เป็นหลักสูตรระยะสั้น ที่เน้นการปฏิบัติการการสร้างแบบตัด การตัดผ้า บนผืนผ้าและวัสดุสิ่งทอ เทคนิค การตัดและการวางผ้าสำหรับการตัดต้นแบบเสื้อผ้า การคำนวณผ้าให้เกิดความคุ้มค่า ปฏิบัติการสร้างสรรค์แบบตัดและตัดเย็บต้นแบบในระบบอุตสาหกรรมแฟชั่น

Read More

Fashion and Design Courses

เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถตอบโจทย์พื้นฐานสำหรับบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อง ในอุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง สามารถเลือกเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักออกแบบ/ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการออกแบบลวดลายพิมพ์ จากการวาดด้วยมือ และคอมพิวเตอร์สำหรับนำไปปรับใช้ได้จริง

Read More

Fashion and Design Courses

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานด้านเครื่องหนังมาก่อน ท่านจะได้เรียนรู้กรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องหนังด้วยมือในระดับเบื้องต้น การเลือกใช้วัสดุ ตลอดจนการวิเคราะห์ตลาดแนวโน้มและกระบวนการออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังแฟชั่นให้มีประสิทธิภาพ

Read More

Fashion and Design Courses

หลักสูตรนี้ เป็นการเริ่มต้นปูพื้นฐานและพัฒนาศักยภาพนักออกแบบ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจ ด้านการออกแบบแฟชั่น ในด้านทักษะการสเก็ตช์ภาพแฟชั่น การออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประกอบการแต่งกาย

Read More

Jewelry & Gems Courses

Jewelry & Gems Courses

This program develops jewelry designers using computer. JewelCAD software is used to teach jewelry design for those without any prior knowledge and proficiency in drawing.

Read More

Jewelry & Gems Courses

Presently, jewelry designers using computer are in high demand in the industry. The program, therefore, brings in the computer software to aid with the jewelry design.

Read More

Jewelry & Gems Courses

This program covers diamond, colored stones, and pearl which are the main raw materials for the gems and jewelry industry. It emphasizes the learners about the techniques for categorising popular gems and jewelry products and their correct terminologies.

Read More

About KiThai (Kreative Industry of Thailand)

About KiThai (Kreative Industry of Thailand)

KiThai or Kreative Industry of Thailand was established in 2017 as a part of College of Creative Industry, Srinakarinwirot University, Prasarnmit Campus. It specializes in Arts & Sciences in jewelry, fashionable accessories and decorative items with its vision to develop the integration of Arts, Sci

Read More

Creative Show Case

Creative Show Case

Niello ware is the arts of handicraft from niello sticks with the black mixture consisting of sulphur, copper, silver and lead. During the production process when lead is melted with metal, the lead smoke will evaporate and cause some hazard on human’s health and environment. As such, many countries

Read More

Creative Show Case

MokumeGane is a Japanese language derived from “Moku” (wood), Me (eyes) and Gane (metal) and its meaning is “wood grain metal” or “wood eye metal”. MokumeGane is the production of ornament’s technique by using 2 metal pieces and melting with heat and high pressure. Then, twist and pull the metal to

Read More

Creative Show Case

PHRAE of Aesthetic is an ornament designed by an inspiration of unique identity of Phrae province, especially, an outstanding architectural style which leads to the 3 dimension design of the body’s ornament. Blue comes from “Mau Hom”, a local indigo colour which will be stubbed in blue gemstones fo

Read More

Creative Show Case

The introduction between Thai textiles and our remarkable accessories.

Read More

Creative Show Case

These ornaments are designed under the concept of “Asurasinsiam, Thai Elegant Ornament” by a student in Srinakarinwirot University. The student makes these ornaments by himself in every step of production started from designing, forming process, decorating its body, being jewelry studded, polishing

Read More

News & Update

News & Update

We cordially invite you to participate our mini workshop called "Creating unprecedented digital connection with the idea of Community Based Marketing” on March 29, 2019 without any extra fees!

Read More

News & Update

In the period that anyone wants to own a business or enterprise, being an entrepreneur is not easy as one might imagine. Coping with challenges for a long time requires certain characteristics. We enlist essential characteristics that entrepreneurs should have in order to be successful

Read More

News & Update

Photo Gallery from the opening ceremony of KiThai or Kreative Industry of Thailand is the organization under College of Creative Induster, Srinakharinwirot University at ฺBangkok Gems and Jewelry Fair 62nd. The event was held between September 7 to 11, 2019 at Challenger Hall 1 to 3, Impact Arena.

Read More

News & Update

Since the jewelry and gems industry is one of the important industries in Thailand. This industry generates a huge amount of revenue for the government. Then, the country’s policy is to urge all organizations that are related to sustainable development to keep pace with digital transformation and in

Read More

New Materials

New Materials

Pink Platinum Silver substitute metal and Plasma Innovation

Read More

All Right Reserved - KiTHAI . Kreative Industry of Thailand . 2018

Term and Confitions | Privacy Policy