ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจใช้บริการ Kithai

โปรดศึกษารายละเอียดต่อไปนี้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (“แอพพลิเคชั่น” หรือ “ระบบ”) ระหว่าง บริษัท โฟกัสวัน ซอฟต์แวร์ จำกัด และ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (“บริษัท” , “เรา” , “Kithai”) ถือเป็นพันธมิตร ผู้ให้บริการ กับ ผู้ใช้งาน (“คุณ”,”สมาชิก”) กรุณาอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการโดยครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้ใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (Term and Confitions)

คุณยอมรับและตกลงว่า คุณจะใช้บริการของ Kithai โดยการทำงานบน Digital Platform ของบริษัท โฟกัสวัน ซอฟต์แวร์ จำกัด ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขและกฎหมาย หรือในลักษณะที่เหมาะสม ชอบธรรม และไม่ได้เป็นการจำกัดเพียงเท่านี้ คุณตกลงว่าเมื่อคุณใช้บริการ Kithai คุณจะ:

 1. คุณจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อจะใช้บริการของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยคุณเข้าใจและยอมรับว่าทางเราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณและอาจยกเลิกการลงทะเบียนของสมาชิกของคุณได้ทุกเวลา โดยเฉพาะเมื่อเกิดการละเมิดกฎระเบียบหลักเกณฑ์ข้อตกลงในการใช้งาน คุณไม่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนบัญชีสมาชิกไปยังบุคคลอื่นได้ หากละเมิดเงื่อนไขคุณยอมรับว่าบัญชีจะถูกยกเลิกทันที
 2. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการระมัดระวังป้องกันตามที่จำเป็นสำหรับตัวคุณหรือสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณจาก ไวรัส เวิร์ม โทรจันฮอร์ส และข้อมูลใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย หรือ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อหาข้อมูลของระบบ
 3. ณต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 4. คุณต้องไม่ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชก แก่บุคคลอื่น รวมทั้งข้อความอื่น ๆ ที่ขัดต่อข้อกฎหมาย
 5. คุณตกลงว่าจะไม่ (และไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) แก้ไขดัดแปลง แปลหรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนของเว็บไซต์ กรอบของเว็บไซต์ หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใด ๆ จากเว็บไซต์ รวมทั้งลอกลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท
 6. คุณจะไม่ทำการส่งไวรัส เวิร์ม โทรจันฮอร์ส หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใด ที่มีลักษณะเป็นการทำลายการให้บริการของเรา
 7. คุณจะไม่แทรกแซงหรือรบกวนบริการของเรา หรือ เซิร์ฟเวอร์ หรือ เครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการของเรา หรือฝ่าฝืนขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อกำหนด นโยบาย หรือระเบียบของเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการของเรา
 8. คุณจะไม่ใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ใด ๆ เช่น โรบ็อต สไปเดอร์ หรือแอพพลิเคชั่นในการสืบค้น/ดึงข้อมูล หรือจัดทำดัชนีส่วนใด ๆ ของบริการของเรา หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท โฟกัสวัน ซอฟต์แวร์ จำกัด
 9. ระบบงานของเรา อาจมีความไม่เที่ยงตรงถูกต้องในทางเทคนิค อาจมีการพิมพ์ สะกดผิด หรือข้อผิดพลาดใด ๆ และแอพพลิเคชั่น หรือข้อมูลภายใน Application ที่คุณมีการบันทึก หรือเผยแพร่ออกไป อาจมีเนื้อหาที่ล่วงต่อสิทธิส่วนบุคคล หรือ สาธารณะ หรือ อาจเป็นของ หรือ สิทธิของบุคคลอื่น เราไม่ขอรับผิดใด ๆ ในความเสียหาย สูญเสีย สูญหาย และ ผลใด ๆ ที่ตามมาอันเป็นผลจากการใช้งานแอพพลิเคชั่น หรือจากการดาว์นโหลด คัดลอก จัดพิมพ์ ดู หรือ รับฟังใด ๆ โดยผู้ใช้เนื้อหาข้อมูลใด ๆ ของแอพพลิเคชั่นนี้
 10. ในส่วนการบริการของเราบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ทางบริษัทไม่สนับสนุนให้คุณใช้งานหรือป้อนข้อมูลใน Kithai ในขณะขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานคุณยอมรับและตกลงว่าคุณจะใช้งานในสถานที่ และในขณะที่ คุณอยู่ในความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
 11. สำหรับบริการของเราที่อนุญาตให้คุณอัพโหลดข้อมูลเนื้อหาหรือรูปภาพมาจัดเก็บได้ คุณยังคงความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ สำหรับข้อมูลนั้น ๆ และเมื่อคุณอัพโหลดข้อมูลมาจัดเก็บบนระบบของเรา คุณยอมรับและได้อนุญาตให้เรามีสิทธิ์ในข้อมูลของคุณ ในการใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ และแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว สิทธิ์ที่คุณให้จะเป็นไปเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นและบริการของเราให้ตอบสนองการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น สิทธิ์นี้จะยังคงมีผลแม้ว่าคุณจะหยุดการใช้บริการของเราแล้วก็ตาม
 12. เรามีการปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่นของเราอย่างสม่ำเสมอ เราอาจเพิ่ม ลด หรือปรับเปลี่ยนการทำงาน ฟังก์ชั่น รูปลักษณ์ หรือคุณลักษณะบางอย่างภายในแอพพลิเคชั่นหรือแผนที่ของ Google และเราอาจระงับ หรือหยุดให้บริการใดบริการหนึ่งเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. เรามีการปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่นของเราอย่างสม่ำเสมอ เราอาจเพิ่ม ลด หรือปรับเปลี่ยนการทำงาน ฟังก์ชั่น รูปลักษณ์ หรือคุณลักษณะบางอย่างภายในแอพพลิเคชั่น API กับ Facebook และเราอาจระงับ หรือหยุดให้บริการใดบริการหนึ่งเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดคุณยอมรับและตกลงที่จะใช้งานแอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่นล่าสุดที่เราเปิดให้บริการ และสำหรับการใช้บริการของเราบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ คุณยอมรับและตกลงที่จะอัพเดทเวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่นให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอ ทั้งนี้แอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นในอนาคตอาจจะไม่รองรับการทำงานบนอุปกรณ์หรือระบบปฏิบัติการบางรุ่นที่รองรับอยู่ในเวอร์ชั่นปัจจุบัน

Last updated: June , 2017
© 2017 Focusone Software Co., Ltd.
1111/107 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 10900
Tel : (66) 2 512 5771

All Right Reserved - KiTHAI . Kreative Industry of Thailand . 2018

Term and Confitions | Privacy Policy